Νόμος 4990/2022: Η θεσμοθέτηση της προστασίας των «Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος»

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο δυνάμει του Νόμου 4990/2022 (ΦΕΚ Α’/210-11.11.2022). Μεταξύ των βασικότερων στόχων της […]