Τομείς Εξειδίκευσης

Εμπορικό Δίκαιο

Διεκπεραίωση εμπορικών υποθέσεων, σύσταση εταιρειών (σύνταξη και επεξεργασία καταστατικών, διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίευσης), μετασχηματισμοί εταιρειών, νομικοί έλεγχοι (legal due diligence), σύνταξη αποφάσεων εταιρικών οργάνων, συμμόρφωση με Ν. 4548/2018, σύνταξη πάσης φύσεως συμφωνητικών και εμπορικών συμβάσεων, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, μεταβίβαση, χρήση, και δικαστική προστασία αυτών.

Συμβουλευτική Δικηγορία

Παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ζητημάτων εμπορικού δικαίου, νομική καθοδήγηση εμπορικών εταιρειών για την καθημερινή διαχείριση και την διοίκησή τους.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Εκπροσώπηση σε ουσιαστική απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης παντός είδους διαφοράς, στην οποία μπορεί να γίνει νόμιμα συμβιβασμός, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, σύνταξη πρακτικών συμβιβασμού.

Αστικό Δίκαιο

Σύνταξη και τροποποίηση συμβάσεων, ενοχικό δίκαιο (αγωγές αποζημίωσης από σύμβαση ή αδικοπραξία, προσβολή προσωπικότητας), οικογενειακό δίκαιο (συναινετικά διαζύγια, διαφορές που αφορούν διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία ανηλίκων τέκνων, αξιώσεις από αποκτήματα), ακίνητα (έλεγχος τίτλων, διεκδικήσεις, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, επιμέλεια συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων), μισθώσεις (σύνταξη μισθωτηρίων κατοικίας και εμπορικής μίσθωσης, μισθωτικές αγωγές, έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου).

Εργατικό Δίκαιο

Σύνταξη και επιμέλεια συμβάσεων εργασίας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εργοδότες και εργαζομένους, εργατικό ατύχημα.

Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Σε συνεργασία με την Streamline Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (https://www.streamline-training-and-consulting.gr/) παρέχεται εξειδικευμένη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προστασίας δεδομένων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, την ανάπτυξη μεθοδολογιών, πολιτικών και διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τον GDPR, τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου και την προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό. Προσφερόμενες υπηρεσίες: Ανάπτυξη προγραμμάτων συμμόρφωσης, Υπηρεσίες Εξωτερικού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (External DPO), Καθοδήγηση εσωτερικού DPO, Επιθεωρήσεις (privacy audits), Εταιρικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού, σύνταξη Πολιτικής Απορρήτου και Όρων χρήσης ιστοσελίδων, σύνταξη συμφωνητικών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από αναδόχους έργων επιχειρήσεων και οργανισμών, σύνταξη συμφωνητικών συναίνεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Διεξαγωγή Διαμεσολάβησης και Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης, με εξειδίκευση στις οικογενειακές διαφορές.